Home | Onze school | Aanmelding | Nieuws | Downloads | De schijnwerper | 50 Jaar Athe | Mededelingenbord | Schoolstatistieken | Contact | FAQ |

Aanmelding / Inschrijving

Vooraanmelding eerste leerjaar.

Nodig voor registratie:
- vooraanmeldingsformulier + betaling registratiekosten SRD 40,=
- kopie rapportlijst klas 5 en klas 6 (1e en 2e Kwartaal)
- kopie familieboekje of paspoort (van het kind)

Afhalen en inleveren van vooraanmeldingsformulieren dient te geschieden direkt de eerste week na de paasvakantie!!!

VOORAANMELDING
Bij de vooraanmelding dient een vooraanmeldingsformulier ingevuld te worden. Na de vooraanmelding wordt er getracht leerlingen te selecteren waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat ze het tempo en de leerstof bij ons aankunnen. Vooraanmelding biedt geen garantie tot definitieve inschrijving. Aangezien onze plaatsingsmogelijkheid beperkt is, verstrekken wij u graag nadere informatie omtrent de selektiecriteria die gehanteerd worden.

 1. Het kind dient voor definitieve inschrijving het slagingsbewijs van de GLO-toets te overleggen. (voor kinderen uit Nederland werken wij met de uitslag en het advies van de CITO-toets).

 2. Het overgangsrapport van klas 5 naar 6 en de rapportlijsten van het kerst- en paasrapport van klas 6 worden beoordeeld. Met name de cijfers voor de onderdelen redactie (bij het vak rekenen) en tekstbegrip ( bij het vak taal) worden beschouwd omdat die een indicatie zijn voor het al dan niet in staat zijn tot inzichtelijk leren. De vooraanmelding start na de paasvakantie.

 3. Werktempo. In sommige rapporten wordt aangegeven hoe het werktempo van de leerling is (onvoldoende, matig, naar tevredenheid). Het AAHA kan in sommige gevallen navraag doen naar de werkhouding van de leerling bij diens klasseleerkracht of het schoolhoofd.

 4. Ook het feit dat een vooraangemelde leerling reeds een broer of zus bij ons op school heeft, wordt meegenomen in de beslissing tot definitieve toelating.

 5. Leerlingen van de Vrije school hebben een speciale positie bij de stichting maar inschrijving is nog sterk afhankelijk van de schoolprestaties.

Een ouder/verzorger wiens kind niet voor definitieve inschrijving in aanmerking komt, wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Bovendien kan het voorkomen dat uw kind wel aan de selectiecriteria voldoet, maar niet toegelaten kan worden vanwege het feit dat het AAHA haar klassen niet te groot maakt. Hoe zeer het ons ook spijt om deze kinderen teleur te moeten stellen, toch hopen wij dat u begrip zult kunnen opbrengen hiervoor.

FinanciŽle informatie: Cursusjaar 2012-2013
De financiŽle verplichtingen worden in SRD voldaan.
N.B. Deze bedragen kunnen afhankelijk van de ontwikkelingen op het economische vlak tijdens het cursusjaar zonodig nog aangepast worden. Hierover krijgt u dan nader bericht.

VOOR DE BETALING GELDT:
SCHOOLGELD: SRD 450 per maand.
Het schoolgeld is voor het gehele schooljaar (lopend van oktober tot en met september) verschuldigd, ook bij voortijdige afschrijving van het kind.
Het schoolgeld dient steeds vůůr de vijfde van de maand betaald te worden.

 • INSCHRIJFGELD: SRD 40 per leerling.
 • BIBLIOTHEEKGELD: SRD 50 per leerling per jaar ( te voldoen bij de inschrijving )
 • INLEGGELD: alleen voor nieuwe leerlingen (komt overeen met ťťn maand schoolgeld: SRD 450). Het inleggeld is ťťnmalig en wordt (na eventuele achterstallige financiŽle verplichtingen) terugbetaald wanneer de leerling de school verlaat.
 • BOEKENFONDS : SRD 350 per kind. Dit bedrag is voor alle leerjaren het zelfde.
 • WAARBORGSOM: SRD 350 (geldt alleen voor de nieuwe leerlingen)

  N.B. Bij beschadiging van de boeken zal boete opgelegd worden, in geval van vernietiging of verlies zal de betrokken leerling het boek moeten vergoeden!

  Boekenhuur en waarborgsom kunnen tot eind november betaald worden.
 • ADMINISTRATIEKOSTEN: Alle door de 'Stichting De Vrije School' tot inning van achterstallige schoolgelden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, komen ten laste van de schoolgeldplichtige ouder/verzorger. De administratiekosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag.

N.B. Deze bedragen kunnen afhankelijk van de ontwikkelingen op het economische vlak tijdens het cursusjaar zonodig aangepast worden. Hierover krijgt u nader bericht.

WIJZE VAN BETALEN: Bij voorkeur door automatische overboeking via de bank.
SVP NAAM VAN UW KIND(EREN) VERMELDEN

BANKREKENINGNUMMERS:
Alle bankrekeningen ten name van Stg. "De Vrije School" 

SRD betaling in Suriname:

 • RBC rek.no. 1.20.35.6714
 • HAKRINBANK rek.no. 20.540.73.89
 • D.S.B rek.no. 10.35.959

Euro rek. :

 • In Nederland: Deutsche bank nederland n.v. rek.no. 0.42.67.65.478
 • In Suriname: RBC rek.no. 12.83.23.173

 


© Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (Suriname, SA)