Home | Onze school | Aanmelding | Nieuws | Downloads | De schijnwerper | 50 Jaar Athe | Mededelingenbord | Schoolstatistieken | Contact | FAQ |

Jaarrooster
SO-en Examenrooster

Mededelingenbord

 

 

 Paramaribo, 24 juli 2012


Geachte belanghebbenden,


Betreft:  verlening dispensatie  voortijdige afwezigheid leerling


In verband met de aanvragen voor medewerking  voor voortijdig vertrek naar het buitenland van leerlingen van  het AAHA  willen wij u het volgende mededelen:

- Ieder jaar krijgen de leerlingen het jaarprogramma van de school uitgereikt. Hierin staan de vakantiedata vermeld.
De vakantiedata worden jaarlijks door het Minov vastgesteld. De school en de leerling zijn verplicht  zich aan deze data te houden.
- Leerlingen die buiten de door het MINOV vastgestelde vakantieperiodes afwezig zijn, moeten een boete van 10,= per dag betalen. (zie leerlingenreglement AAHA)
- Het is belangrijk dat leerlingen zelf hun boeken inleveren, hun repblaadjes en hun rapport afhalen.

Helaas doen vele ouders een beroep op de school om de leerlingen lang voor het begin van de vakantie al vrijaf te geven.

Wij willen benadrukken dat het AAHA vanaf het schooljaar 2012-2013  alleen in bijzondere  gevallen toestemming zal verlenen om vrijaf te krijgen.

Indien uw kind vr 10 augustus 2012 afwezig zal zijn, wordt u verzocht een brief aan de directie te richten met daarin vermeld de naam van de persoon die de boeken zal inleveren, het rapport zal afhalen en die de leerling zal herinschrijven.
Het rapport wordt niet vr 10 augustus 2012 afgegeven.
Leerlingen die op 7 augustus en/of 10 augustus afwezig zijn, moeten een boete van
10,=/dag betalen.

 

 

Juni 2012

De Stichting de Vrije School is geconfronteerd met een stijging van de exploitatiekosten als gevolg van diverse prijsverhogingen. De toenemende kwaliteitszorg heeft uiteraard ook kostenstijgingen tot gevolg.
Aangezien de SVS haar bedrijfsvoering gezond wil houden wordt er gestreefd naar een evenwicht tussen de kosten en de opbrengsten.
De SVS ziet zich daarom genoodzaakt het schoolgeld te verhogen.

Met ingang van 01 oktober 2012 gelden de volgende schoolgelden:

Leerlingen Vrije School:   SRD 200,= per maand.

Leerlingen A.A. Hoogendoorn Atheneum SRD 450,= per maand.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

 

 

 

Paramaribo, 3 mei 2012

Onderwerp: wijziging jaarprogramma AAHA

Aan de leerkrachten, leerlingen en ouders van het AAHA

Beste leerkrachten, leerlingen en ouders van het AAHA,

Gelieve rekening te houden met de volgende wijzigingen in het jaarprogramma:
- 2e Repweek: do. 26 juli t/m do. 2 augustus 2012
- op donderdag 2 augustus na de rep : studievoorlichting klas 4 van 11:00 u - 1:00 u
- Vrijdag 3 augustus : inhaaldag/ eventuele klasse-uitstapjes
- Maandag 6 augustus: 10.00 uur  blaadjes afhalen ; 12.00 uur uiterlijk cijfers inleveren
- Vanaf dinsdag 7 augustus 2012 zie jaarprogramma

NB. 1e Repweek: do. 14 juni t/m do. 21 juni 2012
        Examen: do. 14 junit t/m wo. 27 juni 2012

Directie AAHA

 


 

   

 Info spaans

In de 2e klas is met ingang van het schooljaar 2011-2012 een nieuwe leermethode ingevoerd: Paso Adelante, deel  1.  Deze methode is samengesteld conform de normen van het Europees Referentie Kader (ERK) voor talen. Het ERK is een richtlijn om de vorderingen van leerlingen te beschrijven in Europa. Er zijn zes niveaus binnen dit kader, Voor elk niveau zijn er competenties (zogenaamde "can-do"-statements) opgesteld voor begrijpen (luisteren, lezen), spreken (gesproken interactie, gesproken reproductie) en schrijven. Het niveau in de tweede klas wordt als A1 (=basisgebruiker, doorbraak) geclassificeerd. De methode bestaat uit een tekstboek van 6 themas en twee werkboeken met een uitgebreid scala van oefeningen.

   

Het lenen van multimedia t.b.v. presentaties/lessen op het AAHA


 Aangezien we op het AAHA meegaan met de tijd is het inzetten van multimedia tijdens de lessen steeds vaker aan de orde van de dag. Wij houden aan u voor dat het gebruik van de beamer, de boxen enz. aan de volgende regels gebonden is, aangezien het hier om kostbaar materiaal gaat.
 Regel 1: Voor de uitleen houdt de administratie een schrift bij waarin wordt aangetekend wie de spullen heeft meegenomen, voor welke docent, voor welk lesuur/lesuren.
Regel 2: De verantwoordelijkheid voor het terugbezorgen van alle geleende zaken in goede staat ligt bij de docent. De docent dient te controleren of de leerlingen die hij aanwijst om de spullen terug te brengen naar de administratie alles weer terugbrengt! Met name kabels en adaptors raken vanwege onverschilligheid- te vaak zoek.
Regel 3: De administratie is verantwoordelijk voor controle van de teruggebrachte geleende spullen. Na afloop wordt in het multimediaschrift aangetekend wie de spullen terugbracht.
Regel 4: Voor een laptop dient de student zlf te zorgen als het om een presentatie gaat. Voor het verzorgen van de les kan een leerkracht gebruik maken van een computer van de school. Opgemerkt wordt dat de laptop met de examenadministratie niet voor algemeen gebruik is; dit ter voorkoming van virusproblemen met usb-sticks en ter waarborging van een zekere mate van geheimhouding.

Regel 5: In het uitleenschrift kunnen de multimedia gereserveerd worden om te voorkomen dat deze niet beschikbaar zijn op de dag van de presentatie. Voor de leerlingen geldt first come-first served. Het belang van de hele klas gaat echter boven het belang van de enkeling of kleine groep dus genieten docenten de voorkeur bij het gebruik van de multimedia. Let wel: Ook voor docenten geldt de plicht om op tijd te reserveren !Regel 6: De directie behoudt zich het recht voor om een redelijke bijdrage in de kosten te vragen van degenen bij wie de multimedia defect raken.

 

Arthur A. Hoogendoorn Atheneum
Aanbevelingen voor een goede/ vruchtbare studiehouding
                                                
Voor elke leerling/student geldt:  chillen/ontspanning is heel belangrijk!!!!!   En even belangrijk is een goed studieplan.  
Houd bij het maken van een studieplan rekening met het volgende:
 1. Huiswerk altijd maken op de dag dat het is opgegeven. Je herhaalt daardoor wat in de klas is behandeld of je leest alvast wat de volgende keer behandeld zal worden. Daardoor heb je sneller inzicht in de stof.
 2. Huiswerk houdt in:
  -  overlezen wat die dag is behandeld (zeker als je minder goed bent in het vak) daardoor sla je al stof in het geheugen op.
  - schrijfwerk
  = het maken van oefeningen/sommen
  - leerwerk
 3. In het weekend altijd  het huiswerk voor de komende week afmaken. Dit hoeft niet in n keer te gebeuren. Je kan het opsplitsen in eenheden bv. vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagmorgen.  Zorg dat je alle vakken bijhoudt.
 4. Repetities plannen: ken jezelf, hoeveel herhaling heb je nodig om een voldoende te halen voor een rep. Maak dan een plan en houd je eraan.
Het is aan te bevelen per week  een studieschema ( formulieren bij de directie)  te maken.
Geef de verschillende activiteiten in kleur weer. Bv. Slapen= zwart;  school=rood; studeren= geel; chillen= groen; boodschappen doen,eten, drinken= blauw.  Probeer je aan het schema te houden. Vul eerlijk in wat van het studieplan je gerealiseerd hebt en wat niet. Wees eerlijk en kritisch.
Stel het studieplan indien nodig bij.
Succes gegarandeerd!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!  
 
                         

Schoolpsychologe  
Met ingang van 1 december 2005 is mevrouw E. Ng A Foe officieel aan het AAHA verbonden als schoolpsychologe. Zij komt ons team versterken omdat steeds vaker blijkt dat aan leer- en gedragsmoeilijkheden van onze leerlingen psychologische problemen ten grondslag liggen. Om deze problemen aan te pakken en onze leerlingen optimale begeleiding te bieden heeft de directie gemeend de hulp van een professional in te roepen. In verband hiermee houden wij het volgende aan u voor:

 1. De schoolpsychologe houdt ten behoeve van de leerlingen elke dinsdag in de decanenkamer spreekuur op school van 9.15 tot 10.25 uur.
 2. Leerlingen worden door tussenkomst van docenten via de directie aangemeld bij de schoolpsychologe. Ook op eigen inititatief mag een leerling een gesprek aanvragen met haar. Ouders/verzorgers die er prijs op stellen dat de directie ze vooraf op de hoogte stelt van een dergelijk bezoek aan de schoolpsychologe dienen de school hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. De aangekaarte problemen houden in eerste instantie rechtstreeks verband met de schoolzaken en het onderwijs. Als mocht blijken dat therapeutische behandeling nodig is, zal de school de ouders hiervan in kennis stellen. De therapie dient dan financieel overgenomen te worden door de ouders en buiten schooltijd afgehandeld te worden.
 4. De beroepsethiek van de schoolpsychologe veronderstelt een zwijgplicht, met dien verstande dat de directie over dringende aangelegenheden wel in kennis gesteld zal worden tijdens het maandelijks onderhoud tussen haar en de schoolpsychologe.
Het spreekt voor zich dat de schoolpsychologe in nauw contact met onze schooldecanen zal werken. Onze kinderen hebben veel te lijden in onze moderne maatschappij die zich kenmerkt door snelle veranderingen, materialisme en vele verleidingen. De directie hoopt dat met de instelling van deze dienst aan uw kind mogelijke problemen tijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Voor reacties en eventuele suggesties staan wij altijd open.
 
Mw. J. Asgarali, directeur.
 

Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (Suriname, SA)