Home | Onze school | Aanmelding | Nieuws | Downloads | De schijnwerper | 50 Jaar Athe | Mededelingenbord | Schoolstatistieken | Contact | FAQ |

School gegevens
Arthur A. Hoogendoorn

Onze school: Het AAHA

Het AAHA
Het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (AAHA) is in 1962 opgericht door Mr. J.M. Theunissen. Het AAHA, vroeger bekend als het Vrije Atheneum, is een school voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) en valt onder de Stichting De Vrije School. De Stichting heeft ten doel onderwijs en intellectuele vorming in Suriname in de ruimste zin des woord te behartigen. Deze Stichting herbergt ook De Vrije School voor Basisonderwijs. Het stichtingsbestuur bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers die pro deo hun krachten geven. [Arthur A. Hoogendoorn]

Het AAHA bestaat uit een onderbouw (klas 1, 2 en 3) en een bovenbouw (klas 4, 5 en 6). De school telt meer dan 300 leerlingen. Het personeel bestaat uit leerkrachten (fulltimers en parttimers) en ondersteunende medewerkers.

De school is zelfvoorzienend hetgeen betekent dat alle kosten, zonder subsidie van de overheid, door de school zelf worden gedragen.
Inkomsten worden verkregen uit schoolgeld, inschrijfgeld en boekenfonds. Het boekenfonds draait zelfstandig dat wil zeggen dat nieuwe boeken aangeschaft worden met gelden verkregen uit de boekenhuur.
De school heeft 24 lokalen, een bibliotheek waar biebmoeders pro deo hun krachten geven en een computerruimte waar informatica lessen verzorgd worden.

De dagelijkse leiding van de school ligt in handen van een directie die uit drie personen bestaat, namelijk:

 • de directeur, mw. J. Asgarali
 • de onderdirecteur voor de onderbouw, dhr. J. Sweet
 • de onderdirecteur voor de bovenbouw, mw. R. Simson

Het bestuur van de Stichting de Vrije School wordt gevormd door:

 • de voorzitter, de heer M. Roemer
 • de secretaris, mevrouw A. Tjoe A On
 • de penningmeester, de heer H. Girjasing
 • en de bestuursleden
  - mevrouw E. Dams
  - mevrouw D. Halfhide

 

Diploma van het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum:

Het AAHA diploma kan behaald worden in de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Sociologie, Economie I, Economie II, Wiskunde Q, Wiskunde I, Wiskunde II, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie.

Er wordt examen afgelegd in zeven vakken en hun onderdelen, waarvan het vak Nederlands en Engels verplicht zijn.

Het diploma geeft het volgende aan:
“ Dit examen is afgenomen krachtens de resolutie van 16 mei 1972 no. 5499 houdende vaststelling van het Reglement Eindexamens V.W.O. Scholen.

Voor gelijkstelling van dit diploma aan dat van de Algemene Middelbare School ( A.M.S.) te Paramaribo wordt verwezen naar de resoluties no. 7056 (dd. 10 oktober 1966) en
no. 2347 (dd. 1 april 1971)

Dit diploma is gelijkgesteld aan het overeenkomstige Nederlandse diploma voor wat betreft de toelating tot de Universitaire examens in Nederland volgens beschikking DGWO/OWWO/AS.
2-245778 dd. 10 juli 1974 van de Staats-secretaris van het Nederlandse ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.”

(In het engels):
Diploma from the Arthur A. Hoogendoorn Atheneum ( a university preparatory school):
The AAHA diploma can be obtained in the following subjects: Dutch, English, French, German, Spanish, History, Geography, Sociology, Economy I, Economy II, Mathematics Q, Mathematics I, Mathematics II, Physics, Chemistry and Biology.

The examination is made in seven subjects and their components. The subjects Dutch and English are compulsory.

On the diploma, the following is stated:
“ This exam is conducted by the resolution of 16 May 1972 no. 5499 in accordance with the regulations for the final exams of “VWO” ( university preparatory) Schools.

This diploma is equal to that of the Algemene Middelbare School ( A.M.S.) in Paramaribo according to the resolutions no. 7056 ( dated 10 October 1966) and no. 2347 (dated 1 April 1971)

This diploma is equal to that of the equivalent Dutch diploma in terms of the admission to university exams in The Netherlands according to the ministerial decision DGWO/OWWO/AS. 2-245778 dated 10 July 1974 of the Secretary of State of the Dutch Ministry of Education and Sciences.”

De  missie en visie van het AAHA

Wij willen een school zijn waarbij:
• Leerlingen worden gevormd tot het maken van verantwoorde keuzes
• Leerlingen een basis meekrijgen die ze in staat stelt makkelijk deel te nemen aan beroeps onderwijs
• Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en daardoor maximaal resultaat bereiken binnen hun eigen mogelijkheden.
• Wij dagen leerlingen uit om initiatieven te nemen.
• We nemen iedere leerling serieus.
• Ruimte voor creativiteit is groot.
• Wij willen dat leerlingen bewuste keuzes maken in hun leven. Het onderwijs in onze school begeleidt en stimuleert de leerlingen hierin.
• Een veilige leeromgeving: we hebben respect voor een ieder en we komen de gemaakte afspraken na. Als iedereen in de school deze uitgangspunten naleeft dan voelen leerlingen, leraren en medewerkers zich veilig en thuis.
•  Het onderwijs richt zich ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Alleen een leerling die zich prettig voelt kan optimaal presteren.
• Wederzijds respect draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin leerlingen, maar ook medewerkers, optimaal kunnen presteren.

Uiteindelijk resulteren de missie en visie  in “De leerling haalt het beste uit zichzelf op het gebied van kennis, vaardigheden en persoonlijke groei”.

 


© Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (Suriname, SA)